Allmänna villkor / Terms and conditions

PLEASE NOTE THAT THE ENGLISH VERSION FOLLOWS THE SWEDISH ONE BELOW
ALLMÄNNA VILLKOR

Villkoren som beskrivs här och på andra ställen på denna sajt gäller alltid, om inte relevanta svenska och andra lagar innehåller villkor som är i konflikt med dessa. 

För privatkonsumenter gäller bl.a. Konsumentköplagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, E-handelslagen och Personuppgiftslagen. Mer information finner man hos Konsumentverket (http://www.konsumentverket.se/) och Datainspektionen (http://www.datainspektionen.se/). 

ALLMÄNT

För att kunna handla via denna sajt måste du acceptera de allmänna villkor som beskrivs härunder. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies. 

PERSONUPPGIFTER 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen – som du kan läsa mer om här

Vår Integritetspolicy återfinns här.

COOKIES

En s.k. cookie är en textfil innehållande information som webbplatsen begär att få lagrad i besökarens dator. Webbläsaren sparar cookien under en viss tidsperiod, och använder den för att underlätta för dig som besökare. Har du till exempel gjort en inställning på webbsidan, kommer cookien ihåg din inställning och nästa gång du besöker webbsidan är din inställning sparad. 

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies, som lagras under en bestämd tid i minnet på din dator, och temporära cookies, som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. 

På denna hemsida använder vi oss både av temporära och permanenta cookies. 

Accepterar du inte användningen av cookies, kan du enkelt ställa in din webbläsare till att inte spara dem. Du kommer dock inte att kunna handla eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera. 

Under hjälpavsnittet på din webbläsare finns information om hur du raderar cookies och gör inställningar för att inte acceptera cookies. 

PRISER

Fraktavgifter och priserna för produkter anges i svenska kronor och är inklusive moms. 

För kunder i länder utanför EU ingår ingen moms för fraktavgifter eller produkter. Då vi inte kan visa olika priser för olika regioner är priset som du betalar för frakten och produkterna dock samma pris som visas på webbplatsen (dvs. ditt pris exklusive moms är detsamma som EU-kunders pris inklusive moms).

BETALNING 

Kortbetalning (Visa och MasterCard) hanteras av Braintree, en PayPal, Inc. division. Kortnumret skickas genom krypterad förbindelse direkt till banken och sparas endast tills köpet är avslutat. The Broker Coffee Roastery kan aldrig se ert kortnummer.  

Se här för mer information om Braintree, en PayPal, Inc. division. 

BESTÄLLNING 

Du får en orderbekräftelse via e-post när din beställning är gjord.  Du får även en bekräftelse via e-post när varan har skickats. 

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

FELSKRIVNING M.M.

The Broker Coffee Roastery AB reserverar sig för eventuella skrivfel, ändrad produktbeskrivning eller information, slutförsäljning och felaktiga eller ändrade priser. 

Vid felaktigt pris kontaktar vi kunden och inväntar godkännande av det korrekta priset. Om vi inte lyckas kontakta kunden inom rimlig tid eller det korrekta priset inte godkänns av kunden hävs köpet. Vid eventuella återbetalningar kommer vi att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

LEVERANS OCH TRANSPORT

Varan skickas normalt inom en till tre arbetsdagar. Leverans inom Sverige tar vanligen mellan en och två arbetsdagar men kan ta längre tid.

The Broker Coffee Roastery kontaktar dig om det ser ut som att leveranstiden kan bli avsevärt längre eller om varan inte kan levereras alls, t.ex. för att den tar slut. Du har då rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna utan extra kostnader.  

Vid leveranser inom Sverige skickas godset per brev hem till kund eller via DHL (hämtas ut på DHL Service Point) – beroende på vikt, paketstorlek och postort. Leveranser utomlands sker via PostNord. 

ANSVAR FÖR TRANSPORT  

Vid transport från The Broker Coffee Roastery till dig är vi ansvariga om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från dig till The Broker Coffee Roastery är du ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten, om inte annat särskilt anges i dessa villkor.  

ANSVAR FÖR VARORNAS BESKAFFENHET  

The Broker Coffee Roastery svarar för varornas beskaffenhet i enlighet med Konsumentköplagen. 

OUTLÖST BESTÄLLNING  

Om du inte hämtar ut paketet har The Broker Coffee Roastery rätt att debitera dig samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur. 

ÅNGERRÄTT

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan att ange något skäl.

Enligt Lagen är livsmedel dock ett undantag och ångerrätt gäller därför inte kaffe, te eller andra livsmedel. 

Som kund betalar du själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Du ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. 

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka till oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna 14-dagarsperiod löpt ut. 

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot varan i acceptabelt skick. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

Du kan läsa mer här.

REKLAMATION

Kontakta oss så snart som möjligt via info [at] thebrokercoffee.com om du har mottagit en felaktig eller skadad vara så att vi kan åtgärda eventuella fel.

Om vi accepterar din reklamation ansvarar vi för tillhörande transportkostnader.

Du måste reklamera varan inom skälig tid efter det att du har upptäckt, eller borde ha upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett inom skälig tid.

Vänligen notera att för varor med datumsmärkning kan vi tyvärr inte godta reklamation som sker efter varans utgångsdatum.

Du finner mer information om din rätt under Konsumentköplagen här

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer vid eventuella reklamationer. Mer information finner du här.

LÄNKAR

The Broker Coffee Roastery kan länka till webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser.

URSÄKTLIGT AVTALSBROTT (S.K. FORCE MAJEURE)

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför en parts kontroll och som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Sådana omständigheter är exempelvis, men inte begränsat till: krigshandlingar, naturkatastrofer, ändrad myndighetsbestämmelse, strejk, fel i el-/tele-/dataförbindelser, trafikolyckor, väderlek och brand.

Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

Blir hindret permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera.

ÅLDERSGRÄNS

Vi ingår endast avtal med myndiga personer. Du måste ha fyllt 18 år för att beställa på denna sajt.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

The Broker Coffee Roastery har rätt att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan.

De villkor som anges på vår hemsida när du beställer från The Broker Coffee Roastery gäller för den aktuella beställningen. 

OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. 

De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

På dessa villkor ska svensk rätt tillämpas.

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med oss.

En eventuell tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av svensk domstol.

KONTAKT OCH ÖVRIG INFORMATION 

The Broker Coffee Roastery AB är registrerat med säte i Uppsala.

Adress:                                        Box 23027
                                                    750 23
                                                    Uppsala

                                                    SVERIGE

Org. Nr:                                       556768-5568  

Momsregistreringsnummer:        SE556697-812701

För kontakt hänvisar vi till vår kundtjänst – e-postadress:  info [at] thebrokercoffee.com.

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via thebrokercoffee.com. Avtal ingås mellan dig och The Broker Coffee Roastery AB. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via thebrokercoffee.com. 

GENERAL TERMS OF SERVICE

The terms and conditions outlined here and elsewhere on this site always apply, unless relevant Swedish and other laws contain terms which are in direct conflict with these terms and conditions.

Various Swedish Acts apply for retail consumers, including the Consumer Purchases Act, the Distance and Off-Premises Contracts Act, the E-commerce Act, and the Personal Data Act.  You can find more information at the Swedish Consumer Agency (http://www.konsumentverket.se/otherlanguages/English/) and the Data Inspection Board (http://www.datainspektionen.se/in-english/).

GENERAL

In order to be able to purchase items on this site you must accept the general terms of service described herein. By accepting, you agree to follow and be bound by these terms and conditions and also acknowledge and agree to the terms of our Privacy Policy and consent to the use of personal data and cookies as described therein.

PERSONAL DATA

All personal data provided to us by you or as part of the purchase transaction will be treated In accordance with the Personal Data Act. You can read more about the Act here.

Our Privacy Policy can be found here.

COOKIES

A ”cookie” is a text file which contains information that the website requests to be stored on a visitor’s computer. The web browser saves the cookie for a certain period of time and uses it to facilitate your visit. The cookie remembers your settings and saves it for your next visit.

There are two kinds of cookies. Permanent cookies, which are stored for a certain period of time, and session cookies, which are stored temporarily and disappear when you close your browser.

We use both permanent and session cookies on this site.

If you do not accept the use of cookies you can easily set your browser to not save cookies. Please note that you will not be able to shop on this site if you do since the shopping-cart requires cookies to function.

You can find information in your browser’s help-section on how to erase cookies and how to adjust settings so that cookies are no longer accepted.

PRICES 

Shipping rates and product prices are given in Swedish Krona and include VAT.

For non-EU customers, VAT is not charged on freight or products. However, as we cannot show different prices for different regions, the price you pay for freight and products is the same as shown on the site (i.e. your price excluding VAT is the same price as for EU customers including VAT). 

PAYMENT

Card payments (Visa and MasterCard) are managed by Braintree, a PayPal, Inc. division. The card number is sent via an encrypted connection directly to the bank and is only retained until the purchase is completed. The card number is never visible to The Broker Coffee Roastery. 

Please see here for more information about Braintree, a PayPal, Inc. division.

ORDERING

After you place an order, you will receive an order confirmation via e-mail. You will also receive confirmation via e-mail once the purchase has been sent.

Please note that unauthorized orders made in someone else’s name, or some other way which causes us to suffer economic or other damage will be reported to the police.

TYPOS ETC.

Occasionally there may be information on our site which contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information on the site is inaccurate at any time, without prior notice (including after you have submitted your order).

In case of incorrect pricing, we will contact the customer in order to receive approval for the correct price. In case we are unable to contact the customer within a reasonable time or if the customer does not approve the correct pricing, the purchase will be cancelled. Any refunds will be paid using the same payment method used by you to initiate the purchase.

DELIVERY AND TRANSPORTATION

The product will normally be sent within one to three business days. Domestic Swedish delivery will usually take one to two business days but may take longer.

The Broker Coffee Roastery will contact you if it looks like delivery will be materially delayed or if the product cannot be delivered at all, e.g. the product is sold-out. At that point, you have the right to cancel that transaction and receive a full refund.

Depending on weight, size and delivery location, domestic Swedish deliveries are either sent by mail directly to the customer or via DHL (for pick-up at a DHL Service Point).  International deliveries are made via PostNord.

RESPONSIBILITY FOR TRANSPORTATION

The Broker Coffee Roastery is responsible for damaged or lost goods being delivered from us to you. You are responsible for damaged or lost goods being delivered from you to us, unless these terms and conditions state otherwise.

RESPONSIBILITY FOR THE NATURE OF THE GOODS 

In accordance with the Consumer Purchases Act, The Broker Coffee Roastery is responsible for the nature of the goods.

UNCOLLECTED ORDERS 

If you do not collect your package, The Broker Coffee Roastery reserves the right to charge you for any costs we incur as a result.

CANCELLATION RIGHTS

According to the Distance and Off-Premises Contracts Act, you have the right to return your purchase within 14 days of receipt of the product, without giving a reason. However, food products are exempt from the law and the right to return does therefore not apply to coffee, teas or other food products.

The customer pays any cost of returning an item and the returned item must be returned substantially unchanged and in the original packaging, including any wrapping. You are responsible for the risk assumed during shipping; this risk includes, but is not limited to, that the product is damaged or disappears.

If you want to exercise your cancellation rights, you have to send us a message via e-mail or regular mail stating this clearly.

You must return the item to us without undue delay and in any case no later than 14 days after the date you notified us of your decision to return the item. You are deemed to have met the deadline if you return the items before the end of the 14-day period.

If you have exercised your cancellation rights, we will refund to you as soon as possible the full amount you paid for the item and in any case no later than 14 days after the date when we received the item. We will issue the refund to you using the same payment method you used when you initiated the purchase. 

You can read more about your rights under the Act here

COMPLAINTS 

Please contact us as soon as possible via info [at] thebrokercoffee.com if you have received a damaged or incorrect product in order that we may address any errors.

If we accept your claim, we are responsible for related transportation costs.

You must submit your claim within a reasonable time after you discover, or ought to have discovered, the error.

Please note that products with date labeling cannot be submitted after the date noted.

You can read more about your rights under the Consumer Purchases Act here.

We follow the guidelines from The National Board for Consumer Disputes for any complaints. More information may be found here

LINKS

The Broker Coffee Roastery may link to sites outside of our control. We are not responsible for safekeeping or privacy of information or personal data that you provide to these sites.

FORCE MAJEURE

A party shall not be liable for any failure of or delay in the performance of this agreement for the period that such failure or delay is due to causes beyond its reasonable control, including but not limited to acts of God, war, strikes or labor disputes, embargoes, government orders, electricity/telecommunication/data-transmission failure, traffic accidents, weather, fire or any other force majeure event.

If the event is temporary, a party shall not be liable for any failure or delay for the duration of the event. If the event is deemed permanent, the agreement is terminated.

AGE LIMIT

We only transact with people of age. You must be at least 18 years of age in order to place orders on this site.

CHANGES TO TERMS AND CONDITIONS

The Broker Coffee Roastery reserves the right to make changes to the general terms and conditions at any time.

Those terms and conditions posted on our site at the time you place an order with The Broker Coffee Roastery are valid for that order.

SEVERABILITY

If any provision of these terms and conditions is held invalid or unenforceable by any court, government authority or arbitration body, the other provisions of these terms and conditions shall remain in full force and effect. Any provision of these terms and conditions held invalid or unenforceable only in part or degree will remain in full force and effect to the extent not held invalid or unenforceable.

Any terms and conditions which are held invalid or unenforceable will be replaced by appropriate legal guidance and advice.

GOVERNING LAW AND DISPUTES

These terms and conditions are subject to Swedish law.

Disputes shall in the first instance be resolved in a discussion with us.

Potential disputes regarding the interpretation or application of these terms and conditions shall be interpreted in accordance with Swedish law and be decided by the National Board for Consumer Disputes or, as a last resort, by Swedish courts.

CONTACT AND OTHER INFORMATION 

The Broker Coffee Roastery AB is domiciled in Uppsala.

Address:                                      Box 23027
                                                    750 23
                                                    Uppsala

                                                    SWEDEN

 Organization no.:                        556768-5568  

VAT number:                               SE556697-812701

To contact us, please reach out to our customer service – email address:  info [at] thebrokercoffee.com.

These general terms and conditions apply to you as a consumer who places an order via thebrokercoffee.com. A contract is concluded between you and The Broker Coffee Roastery AB. These conditions solely apply to the person who is a consumer and who places an order via thebrokercoffee.com.