Integritetspolicy

PLEASE NOTE THAT THE ENGLISH VERSION FOLLOWS THE SWEDISH ONE BELOW

PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vår intention är att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

The Broker Coffee Roastery AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda personuppgifter som inhämtas via sajten för att förbättra webbplatsens innehåll och funktioner, skaffa bättre kännedom om våra kunder och marknader, förbättra våra produkter och tjänster samt marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Vi iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra the Broker Coffee Roasterys åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Enigt Personuppgiftslagen har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Enligt lagen ska begäran skickas per post till vår adress, underskriven av dig. Den kan alltså inte skickas per e-post.

LÄNKAR

The Broker Coffee Roastery kan länka till webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser.

COOKIES

En s.k. cookie är en textfil innehållande information som webbplatsen begär att få lagrad i besökarens dator. Webbläsaren sparar cookien under en viss tidsperiod, och använder den för att underlätta för dig som besökare. Har du till exempel gjort en inställning på webbsidan, kommer cookien ihåg din inställning och nästa gång du besöker webbsidan är din inställning sparad.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies, som lagras under en längre tid i minnet på din dator, och temporära cookies, som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna hemsida använder vi oss både av temporära och permanenta cookies.

Accepterar du inte användningen av cookies, kan du enkelt ställa in din webbläsare till att inte spara dem. Du kommer dock inte att kunna handla eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera.

Under hjälpavsnittet på din webbläsare finns information om hur du raderar cookies och gör inställningar för att inte acceptera cookies.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.

 

 

 

Privacy Policy

PERSONAL DATA

We care about your privacy and always strive to protect your personal data. We intend to follow all relevant laws and regulations regarding safekeeping of personal data. By accepting this policy in connection with a purchase or leaving your personal data, you concur to the treatment of your personal data in accordance with the policy below.

The Broker Coffee Roastery AB is the data controller with respect to your personal data.

TREATMENT OF PERSONAL DATA

The personal data that you provide or have provided to us or that we have gathered through the site will be processed via cookies.

USE OF PERSONAL DATA

We may use personal data gathered via the site to improve the site’s content and performance, our understanding of our customers and markets, and our products and services as well as to market our products and services to existing and prospective customers. You can contact us at any time to end any marketing efforts towards you as customer.

The data may also be run in conjunction or shared with government authorities or our partners for, e.g., printing and distribution, as well payment processors and credit companies for payment or credit information. We always exercise great care in those instances.

RETENTION OF PERSONAL DATA

Your data will only be retained for as long as necessary to comply with legal requirements or fulfill the Broker Coffee Roastery’s commitments towards you, e.g. completing delivery and guarantee commitments.

Your data is never retained longer than current personal data laws and regulations allow.

ACCESS TO, UPDATING AND CORRRECTION OF YOUR PERSONAL DATA

According to the Personal Data Act, you have the right to receive for free once per calendar year information about the personal data processed regarding yourself, regardless how the data was gathered.

Please submit a written request if you would like such information. According to the act, the request must be sent by post to our address and signed by you. It cannot be sent via email.

LINKS

The Broker Coffee Roastery may link to sites outside of our control. We are not responsible for safekeeping or privacy of information or personal data that you provide to these sites.

COOKIES

A ”cookie” is a text file which contains information that the website requests to be stored on a visitor’s computer. The web browser saves the cookie for a certain period of time and uses it to facilitate your visit. The cookie remembers your settings and saves it for your next visit. 

There are two kinds of cookies. Permanent cookies, which are stored for a certain period of time, and session cookies, which are stored temporarily and disappear when you close your browser.

We use both permanent and session cookies on this site.

If you do not accept the use of cookies you can easily set your browser to not save cookies. Please note that you will not be able to shop on this site if you do since the shopping-cart requires cookies to function. 

You can find information in your browser’s help-section on how to erase cookies and how to adjust settings so that cookies are no longer accepted.

CHANGES IN PRIVACY POLICY

We reserve the right to make changes to this policy at any time to the extent that changes are necessary to address any issues or to comply with new legal or technical requirements. Any changes to this Privacy Policy will be published on the site.